صفحه اصلی  >  مطالعات بهسازی لرزه ای و انجام خدمات جنبی ساختمان منطقه 2 شهرداری یزدمطالعات بهسازی لرزه ای و انجام خدمات جنبی ساختمان منطقه 2 شهرداری یزد

 

 

مطالعات بهسازی لرزه ای و انجام خدمات جنبی ساختمان منطقه 2 شهرداری یزد

 

متراز :3000 متر مربع

 

شرح فعالیت های انجام شده :مطالعات بهسازی لرزه ای و انجام خدمات جنبی ساختمان منطقه 2 شهرداری یزد

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست