مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نشریه شماره 251: فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود


نشریه شماره 345: راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP


نشریه شماره 360: دستورالعمل بهسازي لرز ه اي ساختمان هاي موجود


نشریه شماره 361: تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود


نشریه شماره 1-363: راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود (ساختمان هاي فولادي)


نشریه شماره 2-363: راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود (ساختمان هاي بتنی)


نشریه شماره 3-363: راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود (ساختمان هاي بنایی)


نشریه شماره 364: دستورالعمل ارزيابي لرز ه اي سريع ساختمان هاي موجود


نشریه شماره 524: راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي


نشریه شماره 390: راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبي در پروژه هاي بهسازي لرزه اي


بخشنامه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1392 شماره 51739/92


بخشنامه راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب شماره 49834/100


دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود شماره 69532/101


دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود شماره 69529/101


فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست