چاپ

طراحی و نظارت بر پروژه های ساختمانی شرکت پنها (سال 1390)


کارفرما: شرکت پشتیبانی نیروهای هلیکوپتری  ایران

محل اجرا: تهران

شرح عملیات: طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست