صفحه اصلی  >  ارزیابی مشخصات و مقاومت مصالح
چاپ فرستادن به ایمیل

ساختمانهای بتنی

- سونداژ و بررسی ابعاد مقاطع مقاطع و اتصالات موجود
- تعیین نحوه آرماتورگذاری اعضای بتنی
- تعیین مقاومت بتن ساختمانهای موجود
- تعیین مقاومت کششی و رده بندی میلگردهای بکاررفته
- تست بارگذاری ثقلی درجا و اندازه گیری تغییرمکانها
- بررسی احتمال بروز خوردگی در آرماتورها
- بررسی آسیبهای بتن در محیطهای خورنده یا شرایط جوی نامناسب


ساختمانهای فولادی

- سونداژ و بررسی ابعاد و مشخصات مقاطع و اتصالات موجود
- نمونه برداری از مقاطع برای تعیین رده فولاد بکاررفته
- بازرسی و تست جوش
- بررسی احتمال بروز خوردگی در  اعضای فولادی
- بررسی نقص ساخت در ابعاد و موقعیت قرار گیری اعضا
- تست بارگذاری ثقلی درجا و اندازه گیری تغییرمکانهاساختمانهای بنایی

- سونداژ به منظور بررسی سیسستم کلاف بندی
- سونداژ دیوارهای باربر به منظور بررسی چیدمان و کیفیت آجرکاری
- تعیین مقاومت برشی ملات بکاررفته
- تعیین مقاومت برشی یا فشاری بلوک بنایی
- تعیین مشخصات مصالح بکارفته در سیستم کلاف بندی

 

 

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست