صفحه اصلی  >  نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

خدمات نظارت کارگاهی شامل:
- نظارت مستمر بر کیفیت اجرا و مصالح بکاررفته
- ابلاغ دستورکارهای لازم جهت رفع نقصهای اجرایی
- تهیه گزارشهای دوره ای و صدور تاییدیه در پایان مراحل مختلف
- مقایسه وضعیت پیشرفت پروژه با برنامه زمانی مصوب
- بررسی صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار
- هماهنگی با کارفرما در طول مدت اجرا و تحویل طرح

خدمات نظارت عالیه شامل:
- خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
- بازبینی طرحها و نقشه های اجرایی و پیشنهاد تغییرات در صورت لزوم
- تهیه دستورالعملهای کارگاهی متناسب با مشخصات طرح
- ارزیابی فنی پیمانکاران و تامین کنندگان مصالح و تجهیزات جهت ارجای کار
- بازرسی دوره ای از کارگاه و بررسی مشخصات فنی
- هماهنگی با کارفرما در طول مدت اجرا و تحویل طرح

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست